Charakteristika podniku      


Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica. Bola zriadená 1.12.1964.
V zmysle zákona SNR z roku 1990 o prechode zakladatežskej alebo zriaďovatežskej funkcie národných výborov na obce prešla na Mestské zastupitežstvo v Banskej Bystrici zriaďovatežská funkcia dňom 1.1.1991 uznesením č.5/91
Zriaďovacia listina + Dodatky č. 1,2, 3, 4 (PDF)    Organizačná štruktúra (PDF)    Organizačný poriadok (PDF)


Základný predmet činnosti ZAaRESu je vymedzený v zriaďovatežskej listine a obsahuje:

 1. výkon správy fondu vegetačných porastov v rozsahu platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o tvorbe, údržbe a ochrane zelene
 2. údržba mestskej zelene, detských ihrísk a zverených technických zariadení
 3. správa cintorínov, pohrebná a cintorínska činnos
 4. správa krematória, kremačná činnos
 5. spoločensko-kultúrna a osvetová činnos
 6. organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných predstavení, koncertov, kultúrno- výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu doma i v zahraničí
 7. podpora a propagácia záujmovej činnosti , mimoškolskej vzdelávacej výchovy
 8. podpora a propagácia cestovného ruchu
 9. správa zvereného mestského majetku
 10. správa kultúrnych a rekreačných zariadení

ZAaRES je správcom nasledovných objektov:

 • Areál záhradníckej výroby - Švermová 45
 • Účelová budova - Horná 24
 • Účelová budova - Malachovská cesta 34
 • Medokýš Štiavničky
 • Rodinný dom - ul. J. Kráža
 • Rodinný dom - Pod Hôrkou
 • Robotnícky dom Banská Bystrica
 • Tieto nehnutežnosti organizácia využíva na zabezpečenie vlastného predmetu činnosti a z časti podniká aj v oblasti jeho prenajímania.