Spojená škola ČAKLOV

Hľadať
MF Software

Prejdi na obsah

vnútorný školský poriadok

DOKUMENTY > vyučovací proces

VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV SŠ ČAKLOV


Pre všetkých žiakov Spojenej školy vČaklove je záväzný Vnútorný školský poriadok vydaný MŠ SR a tento vnútorný poriadok v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 80/1991 Zb. v znení zv. 91 a vyhlášky Ministerstva školstva aSR č. 52/1993 Z.z. o stredných školách ako Vnútorný poriadok školy.
Žiaci strednej školy majú tieto práva:
žiak strednej školy má právo na bezplatné vzdelanie, byť zvolený ako zástupca žiakov do Rady školy, vytvárať žiacku samosprávu, má právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, zaujímať sa o učebné osnovy a požiadať o konzultácie, ktoré sa poskytujú po vyučovaní podľa rozvrhu konzultácií. má právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce v triede či v škole triednemu učiteľovi, majstrovi OV alebo vedeniu školy, má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa ižiakov, právo na prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, prestup na inú školu so súhlasom zákonného zástupcu na začiatku školského roka; Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium: a) žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu a to až na tri roky, b) zanechať štúdium môže žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, ak to písomne oznámi riaditeľovi školy, c) ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní sa na vyučovaní v trvaní 5 vyučovacích dní súvisle a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenej dobe doložil dôvod svojej neprítomnosti, v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať, ako keby štúdium zanechal.
Pravidlá správania sa žiakov
Žiaci majú tieto povinnosti:

a) osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky, potrebné na dosiahnutie úplného stredného vzdelania, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, b) osvojovať si zásady spoločenskej morálky a riadiť sa nimi, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a výchovných pracovníkov školy.
Dochádzka do školy:
má byť užiaka pravidelná; z vyučovania môže byť žiak ospravedlnený iba z dôvodu ochorenia a z dôvodu vážnych rodinných dôvodov,ždé ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní má mať písomnú formu, bez hodnoverného dokladu vymeškané hodiny nebudú ospravedlnené, za podvádzanie vúvislosti sbude žiak adekvátne potrestaný (aj sžnosťou vylúčenia zo školy),ítomnosť žiaka na vyučovaní oznámia rodičia alebo jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskoršie do dvoch dní, oznam môžu dať telefonicky na sekretariát školy,od telesnej výchovy a manuálnych prác môže byť len na základe návrhu a vyjadrení lekára aásledne na základe vydanom rozhodnutí riaditeľom školy; žiak je však povinný pasívne sa zúčastňovať na vyučovaní (na OTV – podľa zaradenia avyučujúceho učiteľa).
Starostlivosť o zovňajšok:
žiak chodí do školy slušne oblečený (t.j. v oblečení čistom a vhodnom do spoločnosti), je slušne upravený, bez výstrednosti, oblečenie by nemalo byť prehnane drahé (luxusné či atraktívne), aby nezvádzalo ostatných ku krádeži; pokiaľ ide o riflové ošatenie, nesmie byť ošúchané, potrhané alebo s dierami..., vždy musí byť čisté;športovom oblečení (teplákach) a v pracovnom oblečení je do tried a jedálne chodiť zakázané,
žiak na učebnú prax a iné spoločensky užitočné práce musí mať pracovný odev a obuv podľa povahy práce a charakteru počasia, na hodiny telesnej výchovy – športovú odev a športovú obuv
prezuvky možno používať iba takú obuv, ktorá je výhradne určená na tento účel (nesmie to byť športová obuv alebo obuv, ktorá zanecháva šmuhy na podlahe, resp. nehygienická obuv alebo obuv, vžiak dochádza do školy;) – z hygienického hľadiska sú najvhodnejšie kožené vsuvky.
Príchod žiakov do školy:
budova školy je otvorená vo vyučovacích dňoch od 6.30 hod., po príchode do školy je žiak povinný sa v šatni prezuť a odložiť si vrchnú časť odevu (kabát, vetrovku), od 7. hod. je povolený vstup do tried, kde sa žiaci pripravujú na vyučovanie, vstup do tried je povolený iba v obuvi pre tento účel určenej (nesmie robiť na podlahe šmuhy) a táto sa nesmie používať mimo objektu školy a DM, kontrolu prezúvania žiakov vykonáva pedagogický dozor aátnička, dochádzajúci žiaci volia také dopravné (autobusové) spoje, aby už 15 minút pred začiatkom vyučovania boli v triede alebo na určenom mieste, všetci žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania zaujmú svoje miesta vačakajú na príchod vyučujúceho,
Vyučovacie hodiny sa upravujú takto:


Správanie žiakov na vyučovaní:
učebnice, poznámky, učebné pomôcky žiak má uložené v lavici a tašku s ostatnými vecami má zavesenú na vnútornej strane žiackeho stola a nie položenú na chodníku ani pod nohami, pri vstupe vyučujúceho do triedy pozdravia ho žiaci postavením, na dané znamenie si žiaci sadnú, zatvoria, všetky pomôcky a učebnice, týždenníci zostanú stáť a hlásia chýbajúcich žiakov, počas vyučovania žiak má byť na hodinách disciplinovaný aktívny pre získavanie potrebných vedomostí, v každej triede je zostavený zasadací poriadok, ktorý je záväzný a zmenu môže urobiť len triedny učiteľ, pri preverovaní vedomostí sa žiaci hlásia dvihnutím ruky a po vyvolaní s poznámkami predstúpia pred lavice, len pri frontálnom skúšaní zostávajú stáť na svojom mieste, ako aj pri doplňujúcich a pomocných otázkach, pri opakovaní učiva na konci hodiny žiak sa hlási zdvihnutím ruky a odpovedá na mieste, počas vyučovania majú žiaci sledovať výklad, robiť si poznámky, pracovať s učebnicou a aktívne pracovať, v prípade, že z vážnych dôvodov žiak sa nemôže pripraviť na vyučovanie, je povinný na začiatku hodiny sa ospravedlniť vyučujúcemu. počas vyučovania aávok (s výnimkou obedňajšej) žiak nesmie používať, ani mať zapnutý mobilný telefón; vípade jeho zazvonenia vyučujúci mu ho odoberie aá ho tried. učiteľovi (k disciplinárnemu riešeniu);
Správanie žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole:
žiaci počas malých prestávok sú povinní zdržiavať sa v triede, kde sa v tichosti pripravujú na vyučovacie hodiny, včas si pripravia pomôcky na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a preopakujú si potrebné učivo, žiaci vykonávajúci službu (týždenníci) počas veľkej prestávky vyvetrajú triedu, očistia tabuľu a pod. (podľa potreby), dozerajú na poriadok vhlásia vyučujúcim chýbajúcich žiakov, prinášajú pomôcky na vyučovaciu hodinu (podľa pokynov ažiadaviek vyučujúcich; počas veľkej prestávky môžu žiaci ísť do bufetu iba so súhlasom ped. dozoru, avšak iba prezutí, počas prestávky na učebnej praxi môžu ísť žiaci do budovy (pre desiatu, na WC) len ak dohľad a kontrolu vykonáva učiteľ praxe, žiacke návštevy u riaditeľa školy alebo u zástupcu riaditeľa sú povolené iba cez veľkú prestávku, návštevy rodičov (resp. známych) žiakov sú dovolené len cez veľkú prestávku alebo v čase osobného voľna žiaka, návštevy rodičov u riaditeľa školy, zástupcu a ostatných výchovných pracovníkov sú povolené v pracovnom čase, v súkromných bytoch vyučujúcich návštevy rodičov a žiakov sú neželané, žiak si úradné veci vybavuje cez triedneho učiteľa, resp. napr. potvrdenia oávšteve na sekretariáte riaditeľa, vstup do jedálne je povolený v stanovenú dobu, slušne oblečený a po dobu podávania stravy sa riadi pokynmi vychovávateľov a pedagogického dozoru,
Oslovovanie a pozdravy:
žiak oslovuje vyučujúcich pán riaditeľ, pán zástupca, pán učiteľ, pán profesor, pán inžinier, pán doktor, (platí zásada, že zých možných oslovení používame najvyššie); ostatných pracovníkov pán, pani, podľa zaradenia: pani hospodárka, pani upratovačka a pod.; ostatných cudzích dospelých len slovom pán, pani; žiaci v školskej budove v styku s predstavenými ako aj cudzie osoby v areáli školy pozdravia - Dobré ráno, Dobrý deň, Dobrý večer, žiaci medzi sebou by mali uplatňovať vhodný pozdrav a to podľa zásad - mladší zdravia starších, žiak spolužiačku a pod.
Starostlivosť o učebnice, školské pomôcky a zariadenia:
inventár tried je pevne ustálený, žiaci nie sú oprávnení ho meniť alebo prenášať z jednej miestnosti do druhej, žiak je povinný šetriť školský majetok - školské zariadenia aár, žiak je povinný nosiť učebnice a iné pomôcky na vyučovanie, šetrne s nimi zaobchádzať, poškodený a zničený inventár je žiak povinný na vlastné náklady uhradiť a priviesť do pôvodného stavu; je zakázané žiakom nosiť do školy multimediálne prehrávače muziky a tieto púšťať či už cez prestávky alebo počas vyučovania, taktiež je zakázané hrať karty, rôzne hazardné hry a pod.
Samospráva triedy:
v každej triede sa robí samospráva triedy - predseda, podpredseda, pokladník a potrebný počet referentov pre záujmovú činnosť ako študijný, športový a pod. Samospráva triedy na jednotlivých úsekoch zabezpečuje činnosť a prácu triedy podľa vopred vypracovaného plánu, schádza sa jedenkrát mesačne a vedie záznam o činnosti. Hlavnou činnosťou má byť zaistenie plnenia prác a úloh, vyplývajúcich z celoročného plánu, na každý týždeň triedny učiteľ určí z triedy dvoch žiakov za týždenníkov triedy, s týmito povinnosťami: hlásia chýbajúcich žiakov, cez prestávku vetrajú triedu, udržiavajú tabuľu, špongiu a handru v čistom stave, starajú sa o to, aby v triede bola krieda, pred vyučovaním prinášajú učebné pomôcky z kabinetu podľa pokynov učiteľov a dbajú o to, aby po skončení vyučovania školské lavice ostali čisté bez odpadkov, papierov, učebníc a stoličky vyložia na lavice.
Zdravotná starostlivosť:
každý žiak je povinný dodržiavať životosprávu a chrániť svoje zdravie, a preto je žiakom zakázané: fajčiť v priestoroch, objektoch a priľahlých častí školy, ako i pri všetkých činnostiach organizovaných školou, (t.j. aj za plotom, za garážami, na autobusovej zastávke a pod.), prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné škodlivé látky, veci ohrozujúce život a zdravie, veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, žiaci prvých ročníkov sú povinní zúčastniť sa na vstupnej prehliadke u lekára a ostatní žiaci hromadných lekárskych prehliadok podľa požiadaviek ÚNZ, pri individuálnej lekárskej prehliadke a pri uznaní PNS je žiak povinný predložiť potvrdenie triednemu učiteľovi, ktoré slúži ako doklad pre ospravedlnenie vymeškaných hodín, každý žiak je povinný mať pracovný oblek a obuv, stále ich udržiavať v čistom stave, dochádzajúci žiaci svoje veci a pracovný oblek odkladajú v šatniach označených podľa ročníkov; za poriadok v šatni zodpovedá týždenník triedy; kľúče od šatne majú určení žiaci, ktorí zamykajú a otvárajú šatne, šatne sa zamykajú o 8,00 hod. a otvárajú po skončení vyučovania, peniaze aé cenné veci nechávať v šatniach nie je dovolené; väčšie sumy dávajú do úschovy vychovávateľovi, triednemu učiteľovi, akékoľvek krádeže sa trestajú vylúčením zo školy.
Správanie žiakov mimo školy:
žiak ostáva žiakom školy od prijatia až po ukončenie maturitnou skúškou, preto je aj počas prázdnin zodpovedný škole za správanie sa na verejnosti, návštevu filmov, kaviarní usmerňuje triedny učiteľ individuálne, avšak záverečná hodina pre všetkých žiakov školy bez rozdielu pri návšteve verejných zariadení je stanovená na 22. hod.; v dopravných prostriedkoch žiaci sa správajú príkladne, dávajú prednosť a úctu starším a telesne postihnutým osobám a pod. pri nástupe a výstupe z dopravného prostriedku postupujú organizovane, pri účasti na verejných podujatiach a mimoškolskej činnosti poriadaných školou sa riadia pokynmi pedagogických a výchovných pracovníkov. akékoľvek útoky (slovné alebo fyzické) voči učiteľovi budú trestané okamžitým vylúčením žiaka zo školy!

Mgr. Stanislav Kráľ
riaditeľ školy

DOMOV | ROZVRH HODÍN | INFORMÁCIE | ŠTÚDIUM | DOKUMENTY | AKTIVITY | FOTOGALÉRIA | KONTAKTY | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu