Spojená škola ČAKLOV

Hľadať
MF Software

Prejdi na obsah

učebné odbory

ŠTÚDIUM

Stredná odborná škola Čaklov (SOŠ) so zameraním na poľnohospodárstvo - trojročné štúdium

trojročné učebné odbory:

4524 H agromechanizátor, opravár

- vhodný pre chlapcov

4571 H záhradník (záhradníčka)

- vhodný pre dievčatá i chlapcov

3661 H - murár

- vhodný pre chlapcov

  • Učebný odbor 4524 H - agromechanizátor, opravár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách. Absolventi zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť strojov, vedia posúdiť zložitosť a namáhavosť pracovných úloh, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, viesť záznamy prvotnej evidencie, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolventi štúdiom získavajú odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním a tiež schopnosti aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne alebo v tíme.


  • Absolvent učebného odboru 4569 H - viazač - aranžér kvetín je plne kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný odborne vykonávať základné a špecializované práce na všetkých úsekoch záhradníckej výroby a špeciálne v kvetinárskej a viazačsko-aranžérskej výrobe. Pozná hospodárske a ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých skupín a druhov záhradných rastlín počas vegetácie i vegetačného pokoja. Pozná zákonitosti viazačskej a aranžérskej techniky. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru a potrieb. Je schopný okrem viazačsko-aranžérskych prác vykonávať aj bežné záhradnícke a krajinárske úpravy s tvorivým prístupom k riešeniu problémov životného prostredia. Absolvent ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v každej záhradníckej výrobe, aj vo veľkovýrobných podmienkach, aj v stredných a malých záhradníckych podnikoch, aj v obchode a službách.


  • Absolvent učebného odboru 4571 H - záhradník (záhradníčka) je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborne základné a špecializované práce na všetkých úsekoch záhradníckej, vinohradníckej výroby a v oblasti včelárstva, pozná hospodárske a ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých skupín a druhov kultúrnych záhradných rastlín počas vegetácie a vegetačného pokoja. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru a potrieb. Je schopný vykonávať záhradné a krajinárske úpravy s tvorivým prístupom k riešeniu problémov životného prostredia. Ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Pre vykonávanie uvedených činností musí byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a manuálne zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, používať racionálne metódy práce, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Absolvent je pripravený na výkon odborných činností pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v záhradníckej výrobe vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných a malých záhradníckych podnikoch v obchode a službách.Odbornou praxou a ďalším štúdium si ďalej môže zvyšovať kvalifikáciu. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov.


  • Učebný odbor 3661 H - murár pripravuje absolventov absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, sými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené sím nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáží stavebných objektov. Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie murár a vykonávanie niektorých činností obkladača, betonára, omietkára, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb. Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských firmách pri realizácií a obnove bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stredná odborná škola Čaklov
(SOŠ) je určená aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ - dvojročné štúdium

dvojročné
učebné odbory:

3161 F praktická žena

- odbor vhodný pre dievčatá

3686 F stavebná výroba

- odbor vhodný pre chlapcov

- dvojročné učebné odbory sú určené pre dievčatá i chlapcov, pre dievčatá, ktoré majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu ako praktická žena; ktoré sa naučia variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť, ako aj pestovať základné poľnohospodárske a záhradnícke plodiny; pre chlapcov, ktorí majú vzťah k stavebnej výrobe ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci, ktorí získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život a ktorí nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb.

  • Absolvent učebného odboru praktická žena pozná pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie, materiály, pracovné náradie a zariadenia používané pri šití a pri príprave jedál, základné zásady pri pestovaní rastlín a pri chorobe drobných zvierat, základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia, zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie, postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci, úlohu a funkciu rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov, vedenie a udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia, zásady ochrany a tvorby životného prostredia. nakúpiť a správne uskladniť potraviny, vykonať predbežnú a hlavnú úpravu pri spracovaní potravín a príprave jedál,ádať ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia, ručného a strojového šitia zhotoviť a opraviť jednoduché výrobky textilnej konfekcie,ť úpravu odevného materiálu pred šitím a po zhotovení výrobku,ť pôdu, vykonať sejbu a výsadbu rastlín a ošetrovať rastliny počas vegetácie, vykonať zber, uskladniť úrodu,ť zásady a spôsoby ošetrovania, chovu a zužitkovania drobných zvierat,ť sa o zdravé aj choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.


  • Absolvent učebného odboru stavebná výroba vie používať základnú odbornú terminológiu pri stavebných prácach, opracovať ručne drevo a kovy, spájať drevo pomocou oceľových a drevených spojovacích prostriedkov, pripravovať stavenisko pred začatím stavebných prác, vykonávať jednoduché zemné práce súvisiace s dopravou, ukladaním a zhutňovaním vykopanej zeminy a stavebné úpravy, vykonávať pomocné práce pri pažení výkopov a zhotovovaní drevených debnení, vykonávať jednoduché práce súvisiace s ukladaním drenážnych rúrok a kanalizačného potrubia z rôznych materiálov, vykonávať jednoduché a pomocné betonárske a železobetonárske práce, súvisiace s výrobou, dopravou, spracovaním a ošetrovaním čerstvého betónu, ošetrovať a udržiavať pracovné náradie, nástroje a pracovné prostriedky, pripraviť materiál a podklady pre izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, vykonávať pomocné práce pri murovaní a omietaní, vykonávať jednoduché a pomocné maliarske a natieračské práce, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave, montáži a demontáži jednoduchého pracovného lešenia aj rôznych prefabrikovaných pracovných lešení, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave materiálov, čistení a úprave podkladov pod rôzne druhy podláh, vysekávať ryhy a otvory, vyrovnávať rôzne nerovnosti betónu a muriva, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri búraní stavieb a odpratávaní sutiny, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri zhotovovaní sadrokartónových konštrukcií a obkladov, pripravovať materiál a podklady pod keramické a drevené obklady, vykonávať pomocné práce pri výmene okien a dverí, vykonávať pomocné práce pri zatepľovaní fasád a striech stavebných objektov, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri jednoduchých a pomocných stavebných a dokončovacích prácach, hygieny práce a ochrany pred požiarom, dodržiavať zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti.

DOMOV | ROZVRH HODÍN | INFORMÁCIE | ŠTÚDIUM | DOKUMENTY | AKTIVITY | FOTOGALÉRIA | KONTAKTY | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu