A S K A S

 

         Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/ je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom jednotlivcov a skupín /klubov/, ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať.

         ASKAS je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Vzniklo  19. 05. 1994 na základe jeho registrácie na MV SR pod č. VVS/1-900/90-7155. Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v abstinencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

 

         ASKAS v súčasnosti sídli na adrese:    ASKAS

                                     Duklianskych hrdinov 18

                                                                  911 05  Trenčín

 

         Poslaním ASKAS – u je koordinácia spoločenského postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcim od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosiahnutie vyššej kvality ich života a plnohodnotného zapojenia do rodinného, pracovného a spoločenského života.

         Členom ASKAS – u je v súčasnosti cca 35 klubov abstinujúcich a členom sa môže stať každý občan SR spôsobilý na právne úkony, každá mimovládna nezisková organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb. Členstvo vzniká podaním prihlášky, kde záujemca volnou formou písomne prehlási, že dobrovoľne vstupuje k občianskemu združeniu ASKAS.

 

         KOVKA /Koordinačný výbor klubov abstinujúcich/ je nositeľom všetkých práv, povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní činnosti ASKAS. Zabezpečuje realizáciu uznesení a všetkých úloh, vyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a programových koncepcií ASKAS.

         KOVKA má 13 členov, zástupcov riadnych členov ASKAS. Riadne zasadnutie KOVKY sa konajú spravidla raz za štvrťrok.

         V súčasnosti členmi KOVKY sú.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    NA STRANKE SA PRACUJE!!!